تصویرمجوز ,

(0)
(0)
تصویرمجوز
کلیه اصول وقوانین مالکیت فکری برای تمام محصولات این سایت رعایت شده است.
تمام محصولات ما از اصالت علمی برخوردار است و دارای صاحب اثر می باشند.
پرسشنامه ها تماما استاندارد بوده ودر صورتی که محقق ساخته باشند از روایی وپایایی بالایی برخوردار می باشند وعموما ویا به درخواست شما فایل سنجش روایی وپایایی نیز ارسال خواهد شد.


باتشکر
تیم هیئات علمی مرجع مدیریت و حسابداری ایران