پرسشنامه شاخص توصیف شغلی یا پرسشنامه رضایت شغلی (JDI) , word ,

پرسشنامه شاخص توصیف شغلی یا پرسشنامه رضایت شغلی (JDI)
مدل کالا
word
تصاویر بیشتر
پرسشنامه شاخص توصیف شغلی یا پرسشنامه رضایت شغلی (JDI)
(0)
(0)
word
وضعیت کالا : موجود
تعداد عدد
قیمت کالا
2,700 تومان
پرسشنامه شاخص توصیف شغلیتjdi
پرسشنامه شاخص توصیف شغلی یا پرسشنامه رضایت شغلی (JDI)
بی تردید یکی از رایج ترین ابزارهای اندازه گیری رضایت شغلی، شاخص توصیف کننده شغل (JDI) است. این مقیاس که توسط اسمیت، کندال و هالین ساخته شده در بیش از 400 تحقیق به کار گرفته شده است. (JDI) برای تعیین رضایت از پنج جنبه شغلی، نفس کار، همکاران، سرپرست، دستمزد و فرصت های ترفیع به کار می¬رود. ماهیت مقیاس(JDI) بر پایه این اعتقاد است که رضایت شغلی در مقایسه با ادراک فرد از شغل-های جایگزینی که در دسترس وی قرار دارد، مورد قضاوت قرار می¬گیرد (اسمیت و همکاران، 1989). در مقیاس (JDI) برای هر یک از حوزه¬های رضایت، فهرست کوتاهی از عبارت¬ها و صفت¬ها ارائه شده که از مقیاس¬های قبلی رضایت شغلی، پیشینه تحلیل¬های عاملی، مصاحبه¬ها و تجربه¬های شخصی استخراج شده است. (هومن، 1381). نتایج بسیاری از تحقیق¬ها نشان می¬دهد که تعداد دقیق سطوح تا حدی متفاوت است، اما آنچه فصل مشترک همه آن¬ها را تشکیل می¬دهد، ظاهر شدن ثابت 5 سطح است (اسمیت و همکاران، 1989). توضیحات
روایی و پایایی پرسش نامه رضایت شغلی(JDI): این آزمون در سال 1369 برای اولین بار توسط ارشدی با راهنمایی شکرکن در شرکت مناطق جنوب اجرا شد که ضریب پایایی قسمت¬های مختلف این آزمون با استفاده از روش تنصیف محاسبه شده است. که ضرایب پایایی بخش های مختلف آزمون بین 73/0 تا 85/0 بوده است. مقدار کل همبستگی 61/0 و با آزمون کوئین و شپارد 66/0 بدست آمده است. طبق تحقیقات ارشدی و شکرکن (1379) دامنه ضریب روایی بخش های مختلف بین 24/0 تا 71/0 بوده است (هیکل، 1388).
نمودار تغییر قیمت